Zdzisław Stolarczyk jest absol­wen­tem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w kla­sie puzo­nu prof. Romana Siwka.

Od 1979 roku pra­cu­je na sta­no­wi­sku puzo­ni­sty baso­we­go w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, jed­no­cze­śnie współ­pra­cu­je z wie­lo­ma orkie­stra­mi i zespo­ła­mi muzycz­ny­mi w kra­ju i za gra­ni­cą taki­mi jak: Filharmonia Narodowa, Sinfonia Varsovia, Sinfonietta Cracovia, „Capellae Cracoviensis”, Radiowa Orkiestra Kameralna z Hilversum (Holandia).

W swo­im dorob­ku muzy­ka orkie­stro­we­go posia­da ponad 1500 wyko­na­nych kon­cer­tów, 115 tour­née zagra­nicz­nych, 62 pro­gra­my tele­wi­zyj­ne, ponad 11000 minut nagrań muzy­ki archi­wal­nej i 45 płyt CD. Poza pra­cą eta­to­wą jako muzyk orkie­stro­wy wystę­pu­je w cha­rak­te­rze soli­sty, kame­ra­li­sty i wykła­dow­cy pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich sym­po­zjów, sesji nauko­wych i semi­na­riów.

Jest zna­nym i cenio­nym peda­go­giem, któ­ry roz­po­czy­nał pra­cę dydak­tycz­ną w 1986 roku w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stop­nia w Bielsku-Białej, następ­nie w 1997 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie, a od 2015 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zwieńczeniem karie­ry jest otrzy­ma­nie w lutym 2017 roku z rąk Prezydenta RP tytu­łu pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych.

Jego stu­den­ci i ucznio­wie to wie­lo­krot­ni lau­re­aci naj­wyż­szych lokat na mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sach. Absolwenci pra­cu­ją w zagra­nicz­nych i czo­ło­wych pol­skich orkie­strach oraz zespo­łach muzycz­nych.

Jest kon­sul­tan­tem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i eks­per­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej w komi­sjach do spraw awan­sów zawo­do­wych nauczy­cie­li, regu­lar­nie uczest­ni­czy w jury mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich kon­kur­sów. W 2005 roku był współ­za­ło­ży­cie­lem, a następ­nie przez dwie kaden­cje pre­ze­sem Polskiego Stowarzyszenia Puzonistów i Tubistów. Jest współ­or­ga­ni­za­to­rem dzie­się­ciu edy­cji International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno (Czechy).

Za osią­gnię­cia arty­stycz­ne, nauko­we i dydak­tycz­ne otrzy­mał sze­reg nagród i wyróż­nień.